ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම  ඵම්.ඵස්. මොභමඩ් රස්සාන්
සුදුසුකම්
 • Bachelor of Arts
රැකියා ඉතිහාසය
 • Cadet Sri Lanka Administrative Service, SLIDA (02.01.2012 - 24.09.2012)
 • සභකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් -  අක්කරපත්තුව (2012.10.08 - 01.01.2019)
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් (02.01.2019 - Up to Date )

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

නම

 ඒ.කේ.රොසින්තාජ් මිය

 

සුදුසුකම්  B.Sc. in Biological Science
රැකියා ඉතිහාසය
 • Cadet Sri Lanka Administrative Service, SLIDA (04.03.2019 - 04.03.2020)
 • සභකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් -  අක්කරපත්තුව (2020.03.05 - අද දක්වා)

ගණකාධිකාරි

නම  ඵස්.ඵල්. සර්තාර් මිර්සා
සුදුසුකම්
 • BBA (Special) Finance
  • HNDA
  • M. Com (Reading)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - දමණ (2014.05.10 - 2016.06.06)
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - කාරතීවු (2016.06.07 - 2017.02.05)
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - අක්කරපත්තුව (2017.02.06 - up to date)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  නම  ඵ.ඵම්. තමීම්
සුදුසුකම්
 •   BA (Hons)
රැකියා ඉතිහාසය
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අම්පාර -  සභකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් (2009.06.23 - 2009.06.31)
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය පොත්තුවිල් (2009.07.01 - 2015.09.06)
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - අක්කරපත්තුව (2015.09.07 - up to date)

 

පරිපාලන නිලධාරී

   නම  ඵම්.ඵස්. ෆාරුක්
සුදුසුකම්
 • රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර - අධි ශේණිය - 2011
රැකියා ඉතිහාසය
 • ලිපිකරු - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - අම්පාර (1991.04.01-1992.10.11)

  ලිපිකරු - ඉඩම් කොමසාරිස් - අම්පාර (1992.10.12 - 1992.11.09)

  ලිපිකරු -ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය -අඩ්ඩාලචෙන (1992.11.10 - 2005.04.03)

  රාඡ්‍ය කලමනාකාර සභකාර   -  අක්කරපත්තුව (2005.04.04 - 2006.05.29)

  රාඡ්‍ය කලමනාකාර සභකාර -Addalaichenai ( 2006.05.30 - 2012.10.02)

  පරිපාලන නිලධාරි - Divisional Secretariat -අක්කරපත්තුව (2012.10.03 - Up to Date)

 

 

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top