ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය

 

නගර කොට්ඨාශ-01

 

 

අප්දුල් ඡබ්බාර්  මෙිභමඩ් සබ්රි

 

+94 - 718225187

 

නගර කොට්ඨාශ-02

 

 

අභමඩ් ලෙබ්බෛ නිෆ්රාස්

 

+94 - 772889393

 

නගර කොට්ඨාශ-03

 

 

ආදම් ලෙබ්බෛ මොභමඩ්  උනෛස්

 

+94 - 773097320

 

නගර කොට්ඨාශ-04

 

 

 

 

+94 - 718218410

 

නගර කොට්ඨාශ-05

 

 

තස්ලීම් අස්රෆ් අල් ෆාරිස්

 

+94 - 757298189

 

අක්කරපත්තු-01

 

 

භුසෛන් අරෆාත්

 

+94 - 772968690

 

අක්කරපත්තු-02

 

 

මොභමඩ් ආසිම් මොභමඩ් අර්සාත්

 

+94 - 772633140

 

අක්කරපත්තු-03

 

 

 කලීල් මොභමඩ් කබීර්

 

+94 - 773400227

 

අක්කරපත්තු-04

 

 

 මීරා ලෙබ්බෛ අක්බර් අලි

 

 +94 - 776125307

 

අක්කරපත්තු-05

 

 

 

+94 - 774552456

 

අක්කරපත්තු-06

 

 

මොභමඩ් අබූබක්කර් ෆාභිර්

 

+94 - 752525010

 

අක්කරපත්තු-10

 

 

අක්බර් ෂෆීක්

 

+94 - 753116118

 

අක්කරපත්තු-11

 

 

 අප්දුල් කාදර් ෆර්භාන්

 

+94 - 772250989

 

අක්කරපත්තු-12

 

 

 ආදම් ලෙබ්බෛ මුසාදික් 

 

 +94 - 773960000

 

අක්කරපත්තු-13

 

 

මොභමඩ් භාසිම් මොභමඩ් අන්ශාඩ්

 

 +94 - 779047292

 

අක්කරපත්තු-14

 

 

 

+94 - 715520842

 

අක්කරපත්තු-15

 

 

අබ්දුල් ගෆූර් මොභමඩ් ඡෙසීර්

 

 +94 - 774409977

 

අක්කරපත්තු-16

 

 

කලන්තර් ලෙබ්බෛ මොභමඩ් බදූද්

 

+94 - 771025397

 

අක්කරපත්තු-17

 

 

මොභමඩ් ඉබ්රාභීම් මොභමඩ් ෆාරුක්

 

+94 - 713354449

 

අක්කරපත්තු-18

 

 

මොභමඩ් ඉබ්රාභීම් අමීන්

 

 +94 - 753997023

 

අක්කරපත්තු-19

 

 

 

+94 - 773728070

 

අක්කරපත්තු-20

 

 

මොභිඩීන් බාවා අබ්දුල් ඡවුෆර් 

 

+94 - 772825042

 

අක්කරපත්තු-21

 

 

ඵ.ඵල්. මොභමඩ් රියාස්

 

+94 - 777570329

 

පට්ටියටිප්පිට්ටි 

 

 

ආදම් ලෙබ්බෛ ඉෂාක්

 

+94 - 779772965

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01

 

 

 අමීර් කලීල්

 

+94 - 757695545

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02

 

 

 සමීන් මොභමඩ් ෆායිස්

 

+94 - 753987015

 

ඉසංගණිස්සීමෛ

 

 

මොභමඩ් ඉබ්රාභිම් මොභමඩ් ෆිරාස්

 

+94 - 773679828

 

ආලිම්නගර්

 

 

අබූබක්කර් රියාස්

 

+94 - 765622056

 

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

2019.03.07 2019 சிறுபோகத்துக்கான ஆரம்பக்கூட்டம் 2019 சிறுபோகத்திற்கான ஆரம்ப...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2019

Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top