ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය

 

නගර කොට්ඨාශ-01

 

 

ස්.අස්වනා

 +94 752069184

 

 

නගර කොට්ඨාශ-02

 

 

ඨ්.ළ්. සමීනා

 +94 762509454

 

 

නගර කොට්ඨාශ-03

 

 

ඇ.ළ්. ෆර්ජානා

 +94 777858394

 

 

නගර කොට්ඨාශ-04

 

 

ස්. සමීනා

 +94 772633355

 

 

නගර කොට්ඨාශ-05

 

 

ම්.ර්.ෆරීඩ්

+94 775438190 

 

 

අක්කරපත්තු-01

 

 

ම්.අ.සී. ජසීමා

 +94 770399215

 

 

අක්කරපත්තු-02

 

 

ම්.ම්.මස්ලියා

 +94 752867193

 

 

අක්කරපත්තු-03

 

 

ම්.ම්.මස්ලියා

 

 +94 752867193

 

 

අක්කරපත්තු-04

 

 

ම්.ක්.සිෆානියා

 +94 757708086

 

 

අක්කරපත්තු-05

 

 

ක්.ම්.ෆාතිමා ජායීසා

 +94 775383779

 

 

අක්කරපත්තු-06

 

 

ම්.ඉ.සෆීනා

 +94 770494790

 

 

අක්කරපත්තු-10

 

 

එ.ල්. ෆරීතා

 +94 752724839

 

 

අක්කරපත්තු-11

 

 

ම්.ම්.රිහානා

 +94 769002909

 

 

අක්කරපත්තු-12

 

 

හ්.අරෆාත්

 +94 772968690

 

 

අක්කරපත්තු-13

 

 

ට්.ල්. සිහානා

 +94 760979493

 

 

අක්කරපත්තු-14

 

 

හ්.ම්.රස්මි

 +94 772273945

 

 

අක්කරපත්තු-15

 

 

 

ම්.අ.ර්. නසිහා රෞෆ්

 +94 754747439

 

 

අක්කරපත්තු-16

 

 

අ.ල්. මහ්මූතා

 +94 777420649

 

 

අක්කරපත්තු-17

 

 

z. රිම්සාත්

 +94 767860266

 

 

අක්කරපත්තු-18

 

 

න්.ට්.ෆාතිමා ෆර්හානා

 +94 778403429

 

 

අක්කරපත්තු-19

 

 

අ.ල්.මොහම්මතු රියාස්

 +94 777570319

 

 

අක්කරපත්තු-20

 

 

අ.නිෆානා

 +94 776129348

 

 

අක්කරපත්තු-21

 

 

අ.ල්. රිස්වි

 +94 772140763

 

 

පට්ටියටිප්පිට්ටි 

 

 

ස්.ම්.ජස්‍රින් ජසාත්

 +94 775536003

 

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01

 

 

ක්.ල්.හනූසා

 +94 774823237

 

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02

 

 

ස්.හ්. තම්ජීතු

 +94 773767090

 

 

ඉසංගණිස්සීමෛ

 

 

 ඉ.ල්.ම්.ඉර්ෆාන්

 +94 760979512

 

 

ආලිම්නගර්

 

 

 ක්.ල්. තයූබ්

 

 +94 760979510News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top