ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

 

 

 නිලධාරීගේ නම 

 

 එ.එල්.එම්. තාහිර්

 තනතුර  පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 
දුරකතන අංකය

 

+94 67 20 57 436 

+94 71 91 78 347

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකතන අංකය

 

නගරකොට්ඨාශ  -01

 

 

එම්.අයි. උවෛත් 

 

108/A, සෙන්රල් පාර අක්කරපත්තුව - 05

 

+94 760143939

 

නගරකොට්ඨාශ  -02

 

 

එස්.ටි. නූර්ඩීන් (වෙඩ බලන)

 

100,මතරසා පාර, නගරකොට්ඨාශ - 02 ,අක්කරපත්තුව

 

+94 775366006

 

නගරකොට්ඨාශ  -03

 

 

එස්.ටි.එම්. රිජාන්(වෙඩ බලන)

 

132,මතරසා පාර, අක්කරපත්තුව - 18

 

+94 775942917

 

නගරකොට්ඨාශ  -04

 

 

එ.ජේ. සාජිත් (වෙඩ බලන)

 

ඩීන්ස් පාර, නගරකොට්ඨාශ - 04, අක්කරපත්තුව

 

+94 777566252

 

නගරකොට්ඨාශ  -05

 

 

එම්.ඉ. අක්රම් (වෙඩ බලන)

 

ජින්නාහ් පාර, අක්කරපත්තුව - 04

 +94 785351117

 

අක්කරපත්තුව-01

 

 

එෆ්. කිසොර් ඡුමානි

 

143, බීච්පාර, අක්කරපත්තුව - 01

 

 +94 754284287

අක්කරපත්තුව-02   එම්.එච්.ෆාත්තිමා රුස්තා(වෙඩ බලන) 134/, වම්මියඩි පාර, අක්කරපත්තුව - 21  +94 755463290

 

අක්කරපත්තුව-03

 

 

එ.එල්.එම්. හෆීල්

 

73, සෙන්රල් පාර අක්කරපත්තුව - 03

 

+94 777477228

 

අක්කරපත්තුව-04

 

 

එම්.ඉ. අක්රම්

 

ජින්නාහ් පාර, අක්කරපත්තුව - 04

 

+94 785351117

 

අක්කරපත්තුව-05

 

 

එම්.අයි. උවෛත් (වෙඩ බලන)

 

142/B, මහඡන  බෙංකුව පාර, නගරකොට්ඨාශ - 01

 

+94 760143939

 

අක්කරපත්තුව-06

 

 

එස්. සෆානා

 

133, අලියාර් මරෛක්කාර් පාර, අක්කරපත්තුව - 06

 

+94 758148626

 

අක්කරපත්තුව-10

 

 

එම්.අයි.එම්. ඉර්සාත් (වෙඩ බලන)

 

182/A, බීච්පාර, අක්කරපත්තුව - 10

 

+94 774049788

 

අක්කරපත්තුව-11

 

 

එස්.එ.එම්. මුසන්මිල් (වෙඩ බලන)

 

22/A, ඩීන්ස් පාර, අක්කරපත්තුව - 11

 

+94 765866998

 

අක්කරපත්තුව-12

 

 

ඡේ. ලිදර්සන්

 

65, අන්බු පාර, අක්කරපත්තුව - 12

 

+94 760633239

 

අක්කරපත්තුව-13

 

 

එ.එම්. අබ්දුල් නිසාම්

 

213, කාදිරියා පාර, අක්කරපත්තුව - 13

 

+94 776919981

 

අක්කරපත්තුව-14

 

 

යු.එල්. ෆෛසල්

 

22/A, කාදිරියා බීච් පාර, අක්කරපත්තුව - 14

 

+94 776511184

 

අක්කරපත්තුව-15

 

 

එන්. නෞෆා

 

52, නෛනා පාර, අක්කරපත්තුව - 15

 

+94 752337387

 

අක්කරපත්තුව-16

 

 

එස්.ටි. නූර්ඩීන්

 

198, මුතලියාර් පාර, අක්කරපත්තුව - 16

 

+94 775366006

 

අක්කරපත්තුව-17

 

 

එ.එස්.එ. හස්බි

 

62, අල්මුනව්වරා පාර, අක්කරපත්තුව - 17 

 

+94 773766607

 

අක්කරපත්තුව-18

 

 

එස්.ටි.එම්. රිජාන් 

 

132,මතරසා පාර, අක්කරපත්තුව - 18

 

+94 775942917

 

අක්කරපත්තුව-19

 

 

එ.ජේ. සාජිත්

 

ඩීන්ස් පාර, නගරකොට්ඨාශ - 04, අක්කරපත්තුව

 

+94 777566252

 

අක්කරපත්තුව-20

 

 

එම්.එන්.ෆාත්තිමා ආෆ්රීන්

 

207/1, එම්.සි.සි. සෙන්රල් පාර, අක්කරපත්තුව - 20

 

+94 763692757

 

අක්කරපත්තුව-21

 

 

එම්.එච්.ෆාත්තිමා රුස්තා

 

134/, වම්මියඩි පාර, අක්කරපත්තුව - 21

 

+94 755463290

 

පට්ටියටිප්පිට්ටි

 

 

එ.එම්. සියාඩ්

 

36, අම්පාර පාර, පට්ටියටිප්පිට්ටි

 

+94 770078862

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01

 

 

එස්.එ.එම්. මුසන්මිල්

 

102, සෙන්රල් පාර, පල්ලික්කුටියිරුප්පු - 01

 

+94 765866998

 

පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02

 

 

එ.එම්. සියාඩ් (වෙඩ බලන)

 

36, අම්පාර පාර, පට්ටියටිප්පිට්ටි

 

+94 770078862

 

ඉසංගනිසීමෛ 

 

 

එ.එස්.එ. හස්බි (වෙඩ බලන)

 

සේවා පියස ගොඩනැගිලි, ඉසංගනිචීමෛ, අක්කරපත්තුව

+94 773766607

 

අාලිම් නගර්

 

 

එම්.අයි.එම්. ඉර්සාත්

 

පාසල පාර, ආලිම් තගර්, අක්කරපත්තුව

 +94

774049788

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top