නම    එම්.එම්.එස්.එම්.මවුලාන මහතා
 තනතුර  අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් (ADR)
 ලිපිනය  ප්‍ර‍දේශිය ලේකම් කාර්යාලය - අක්කරපත්තුව
 දුරකථන අංකය  +94 773553546
කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
කරුන්කොඩිතිවු   එ.ජී. අබ්දුල් ගෆූර් මහතා උප්පැන්න හා මරණ සහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 135/1, මුදලිආර් පාර, අක්කරපත්තුව.  +94   76228165
කාතිරියා   එස්.ඒ.අබ්දුල් ආසීස් මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 191, කාතිරියා ජුම්මා පල්ලිය පාර, අක්කරපත්තුව.  +94   762278165
නුරානියා   ඒ. කේ. මෝහයිඩීන් බාවා මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 763, බීච් පාර, අක්කරපත්තුව  +94   774845749
නගර පල්ලිය   එම් .අයි ආතම් බාවා මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 25 / ඒ, මත්තරෂා පාර, අක්කරපත්තුව  +94   779586039
මහා පල්ලිය   ඒ. බී. අලියාර් මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 227, එම් .එම්. එම්. වි පාර, අක්කරපත්තුව  +94   779680475
පල්ලිකුධිරුප්පු   ඒ.එල් .එම් .ඉබ්රාහිම් මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 79 / ඒ, පල්ලි පාර, පල්ලිකුඩියිරුප්පු, අක්කරපත්තුව  +94   776419752
නව පල්ලිය   එස්.එම්.අබ්දුල් ගෆූර් මහතා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් අංක 257, ජින්නා පාර, අක්කරපත්තුව.  +94   672278169
අක්කරපත්තුව   එම්. අයි. අබ්දුල් කාදර් මහතා කාති තාරුසලාම්, අක්කරපත්තු-02  +94   772768980

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top