සමෘද්ධි නිලධාරී - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අක්කරපත්තුව

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 67 20 57 426

     නම  එම්.බී. මොහොමඩ් හුසේන්
 තනතුර  මුලස්ථාන සමෘද්ධි කළමනාකරු
 දුරකතන අංකය  +94 775521018

 

     නම   ඒ.එම්. හමීඩ්
 තනතුර  සමෘද්ධි කළමනාකරු (ව්යාපෘති)
 දුරකතන අංකය  +94 767221086

 

     නම  යූ කේ. මොහොමඩ් නලීම් 
 තනතුර  සමෘද්ධි කළමනාකරු (කළමනාකාර අධ්යක්ෂ)
 දුරකතන අංකය  +94 772392992

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
නගර කොට්ඨාශ-01    එම්. එම්. එම්. සෙයිනුඩීන්   +94 779900445
නගර කොට්ඨාශ-02    ඒ.එම්. මෆායිස්  +94 773385638
නගර කොට්ඨාශ-03    ඒ.එම්.ඵම්. උවෙෙස්  +94 774019984
නගර කොට්ඨාශ-04    එම් .එම්. එම්. සලීම්  +94 759654245
නගර කොට්ඨාශ-05    එම්. අයි .එම්. රමීස්  +94 774430814
අක්කරපත්තුව-01    ඒ.අබ්දුල් රස්සාක්  +94 752836820
අක්කරපත්තුව-02    ඒ .එල්. අසනාර්  +94 779773979
අක්කරපත්තුව-03    ඒ .එල්. අසනාර්  +94 779773979
අක්කරපත්තුව-04    එම්.ඵම්.ඵම්. ඉර්ෆාන්  +94 776321360
අක්කරපත්තුව-05    එම්. බී. මිහ්ඡාර්  +94 776041277
අක්කරපත්තුව-06    ඒ. බී. ඒ. අබ්දුල් බාරී  +94 772866566
අක්කරපත්තුව-10    ඒ .ආර් .එම්. ඉබ්රාහිම්  +94 775381949
අක්කරපත්තුව-11    එම් .එල්. නෞසර්  +94 777804519
අක්කරපත්තුව-12    එස්. එම්. අබ්දුල් අමීන්  +94 714457512
අක්කරපත්තුව-13    වයි .බී මුසම්මිල්  +94 776507165
අක්කරපත්තුව-14    ඒ .එල් . මක්වූල්  +94 775498768
අක්කරපත්තුව-15    යූ .එල් පියස්  +94 772829033
අක්කරපත්තුව-16    ඒ .එල්. සිත්ති සරෝජා  +94 770565480
අක්කරපත්තුව-17    බී. ඒ. නයිසල්  +94 773983113
අක්කරපත්තුව-18    බී. ඒ. නයිසල්  +94 773983113
අක්කරපත්තුව-19    ඒ .එල්. ඉර්සාඩ්  +94 716078565
අක්කරපත්තුව-20    එස් .ටී .ජලීල්  +94 776550001
අක්කරපත්තුව-21    එස්.ඒ. ඉල්යස්  +94 778325837
පට්ටියටිප්පිට්ටි    අයි.එච්. අබ්දුල් වහබ්  +94 714469195
පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 01    පි.ඵම්.ඵම්. රුස්ලීම්  +94770863500
පල්ලික්කුඩියිරුප්පු - 02    ඵම්.ඵච්. අන්වර්  +94 776617462
ඉසංගනිචීමෙෙ    ඵම්.ඵච්. අන්වර්  +94 776617462
ආලිම්නගර්     කේ. නිඡාමුඩීන්  +94 778522868

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top