කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 67 22 77 380

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
එම් .එස් . මොහොමඩ් රස්සාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 67 22 77 236 [Ext : 101] +94 67 77 800 41
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 67 22 77 519 [Ext : 102]  
එස්.ඩී. සාර්දර්  ගණකාධිකාරී  +94 67 22 77 520 [Ext : 103] +94 67 22 77 520
එ. එම් . තමීම් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 67 22 77 521 [Ext : 104]  
එම් .එස්. ෆාරුක් පරිපාලන නිලධාරී +94 67 22 80 031 [Ext : 105]  
පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 67 20 57 436 [Ext : 107]  
එම්. එම්. එස්. එම්. මව්ලානා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 67 22 77 380 [Ext : 108]  
එම්.බී. මොහොමඩ් හුසේන් මුලස්ථාන සමෘද්ධි කළමනාකරු +94 67 20 57 426 [Ext : 118]  
කේ. මොහොමඩ් කලීල් සංවර්ධන නිලධාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී) +94 67 22 77 380 [Ext : 110]  

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top