හැඳුනුම

ලිපිනය:
ප්‍රධාන පාර,අක්කරපත්තුව
අක්කරපත්තුව
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 67 2277236
ෆැක්ස්:
+94 67 2280041

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top