නම ලිපිනය
01 SOWA 74/2 මධ්යම පාර, අක්කරපත්තු - 06
02 Hisbullah Sabai සූෆි මන්සිල් පාර, අක්කරපත්තු - 02
03 Polygon 5/6, පොදු පාර,අක්කරපත්තු  - 21
04 Hira International Social Education And Sports Development Society ප්රධාන වීදිය,අක්කරපත්තු  - 01
05 Eastern Social Development Organization 125, රයිස් මිල් පාර, පට්ට්සට්පිට්ට්,අක්කරපත්තුව
06 Human Resource Development Society 74, නගර මුස්ලිම් පල්ලිය පාර, අක්කරපත්තුව - 03
07 Space 43/3, ඒ වී. වී. පාර, අක්කරපත්තුව - 02
08 House Of English for Social Health, Education, Aesthetic and Religious Training 95 /, 2/3 පොදු පාර, අක්කරපත්තු - 03
09 Eastern Co-Existence and Humanitarian Organization (ECHO) 126, මුදලිආර් පාර, අක්කරපත්තුව - 04
10 The Handicapped, Rehabilitation Society 143, බීච් පාර, අක්කරපත්තුව - 01
11 Kathiriya Peopl's Council කාතිරියා බීච් පාර, අක්කරෙයිපත්තුව - 14
12 Velichem මානසික සෞඛ්ය ඒකකය, මූලික රෝහල අක්කරපත්තුව.
13 Bythul Hicma 127, 5/6, පොදු පාර, අක්කරපත්තුව - 20
14 Royal Youths 244 ඒ, 5/6, පොදු පාර, අක්කරපත්තුව - 20
15 AMAN - Akkaraipattu 81, බීච් පාර, අක්කරපත්තුව - 01
16 APEC 121, ටවුන් ෙමොස්ක් පාර, අක්කරපත්තුව - 02

News & Events

07
සැප්2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
අගෝ2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

Scroll To Top