கிராம உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

    பெயர்  ஏ.எல்.எம்.தாஹீர்
  பதவி நிருவாக கிராம உத்தியோகத்தர் 
  அலுவலக தொலைபேசி  +94 672057436
  கையடக்க தொலைபேசி +94 719178347

 

கிராம சேவகர் பிரிவு கிராம சேவகர் குறியீடு    புகைப்படம்    பெயர் அலுவலக முகவரி தொலைபேசி 
நகர் பிரிவு-01 ஏபி/15ஏ    எம்.ஐ.உவைத்   (பதில்)  108/ஏ,மத்திய வீதி ,     அக்கரைப்பற்று-05  +94 760143939
நகர் பிரிவு-02 ஏபி/15ஏ/01    எஸ்.ரி.நூர்தீன்   (பதில்)

 100,மத்தரசாவீதி,நகர்   பிரிவு-02,அக்கரைப்பற்று.

 +94 775366006
நகர் பிரிவு-03 ஏபி/15ஏ/02 எஸ்.ரி.எம்.ரிஜான் (பதில்)  143/இ , கடற்கரை   வீதி,நகர் பிரிவு-03,   அக்கரைப்பற்று  +94 775942917
நகர் பிரிவு-04 ஏபி/15ஏ/03 ஏ.ஜே.சாஜீத்(பதில்)  டீன்ஸ் வீதி,நகர் பிரிவு-04,அக்கரைப்பற்று  +94 777566252
நகர் பிரிவு-05 ஏபி/15ஏ/04 எம்.இ.அக்ரம்(பதில்)  வதுர் பள்ளி வீதி,நகர்   பிரிவு-05,அக்கரைப்பற்று  +94 785351117
அக்கரைப்பற்று -01 ஏபி/15    எப்.கிஸோர்     ஜுமானி  143,கடற்கரை   வீதி,அக்கரைப்பற்று-01  +94 754284287
அக்கரைப்பற்று -02 ஏபி/16    எம்.எச்.பாத்திமா   றுஸ்தா (பதில்)  134/1,வம்மியடி   வீதி, அக்கரைப்பற்று-21  +94 755463290
அக்கரைப்பற்று -03 ஏபி/17    ஏ.எல்.எம்.ஹபீல்  73,மத்திய   வீதி,அக்கரைப்பற்று-03  +94 777477228
அக்கரைப்பற்று -04 ஏபி/18    எம்.இ.அக்ரம்  ஜின்னா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-04  +94 785351117
அக்கரைப்பற்று -05 ஏபி/19    எம்.ஐ.உவைத்(பதில்)  142/வி,மக்கள் வங்கி   வீதி,நகர்   பிரிவு-01,அக்கரைப்பற்று.  +94 760143939
அக்கரைப்பற்று -06 ஏபி/20    எஸ்.சபானா  133,அலியார் மரைக்கார்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-06  +94 758148626
அக்கரைப்பற்று -10 ஏபி/15/01    எம்.ஐ.எம்.இர்ஸாத் (பதில்)

 182/ஏ,கடற்கரை   வீதி,அக்கரைப்பற்று-10  +94 774049788
அக்கரைப்பற்று -11 ஏபி/15/02    எஸ்.ஏ.எம்.முஸம்மில்   (பதில்)  22/ஏ,டீன்ஸ்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-11  +94 765866998
அக்கரைப்பற்று -12 ஏபி/15/03    ஜெ.லிதர்சன்  65,அன்பு   வீதி,அக்கரைப்பற்று-12  +94 760633239
அக்கரைப்பற்று -13 ஏபி/15/04    ஏ.எம்.அப்துல்   நிஸாம்  213,காதிரியா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-13  +94 776919981
அக்கரைப்பற்று -14 ஏபி/15/05    யூ.எல்.பைசால்  66ஏ,காதிரியா கடற்கரை   வீதி,அக்கரைப்பற்று-14  +94 776511184
அக்கரைப்பற்று -15 ஏபி/16ஏ    என்.நௌபா  52,நைய்னா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-15  +94 752337387
அக்கரைப்பற்று -16 ஏபி/17ஏ    எஸ்.ரி.நூர்தீன்

 198,முதலியார்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-16   +94 775366006
அக்கரைப்பற்று -17 ஏபி/18ஏ    ஏ.எஸ்.ஹஸ்பி  62,அல்-முனவ்வரா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-17   +94 773766607
அக்கரைப்பற்று -18 ஏபி/19ஏ    எஸ்.ரி.எம்.ரிஜான்  132,மத்தரசா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-18  +94 775942917
அக்கரைப்பற்று -19 ஏபி/18/19/20 ஏ.ஜே.சாஜீத்  118,ஹாசிம் ஆலிம்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-19  +94 777566252
அக்கரைப்பற்று -20 ஏபி/20/01    எம்.என்.பாத்திமா   ஆப்ரீன்  207/1,எம்.எம்.சி.மத்திய   வீதி,அக்கரைப்பற்று-20  +94 763692757
அக்கரைப்பற்று -21 ஏபி/20/02    எம்.எச்.பாத்திமா   றுஸ்தா  134/1,வம்மியடி   வீதி, அக்கரைப்பற்று-21  +94 755463290
பட்டியடிப்பிட்டி ஏபி/20ஏ    ஏ.எம்.சியாட்  36,அம்பாரை   வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி  +94 770078862
பள்ளிக்குடியிருப்பு -01 ஏபி/20ஏ/01    எஸ்.ஏ.எம்.முஸம்மில்  102,மத்திய வீதி,பள்ளிக்குடியிருப்பு-01   +94 765866998
பள்ளிக்குடியிருப்பு -02 ஏபி/20ஏ/02 ஏ.எம்.சியாட்(பதில்)  ஜும்மா பள்ளி   கட்டிடம்,பள்ளி   வீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு   -02  +94 770078862
இசங்கனிச்சீமை ஏபி/20ஏ/03    ஏ.எஸ்.ஹஸ்பி (பதில்)  சேவா பியச   கட்டிடம்,இசங்கனிச்சீமை  +94 773766607
ஆலீம் நகர் ஏபி/20ஏ/04    எம்.ஐ.எம்.இர்ஸாத்(பதில்)  பாடசாலை வீதி,ஆலீம்   நகர்  +94 774049788

 

News & Events

07
செப்2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
ஆக2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top