சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

    பெயர்   எம்.வி.முகம்மட் ஹுசைன்
 பதவி  தலைமை பீட சமுர்த்தி முகாமையாளர்
 தொலைபேசி  +94 775521018

     பெயர்  ஏ.எம்.ஹமீட்
 பதவி  சமுர்த்தி முகாமையாளர் (திட்ட முகாமையாளர்)
 தொலைபேசி  +94 767221086

 

     பெயர்   யூ.கே.எம்.நழீம்
 பதவி  சமுர்த்தி முகாமையாளர் ( மகாமைத்துவ பணிப்பாளர்)
 தொலைபேசி  +94 772392992

 

கிராம சேவகர் பிரிவில் கடமையாற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் 

 

கிராம சேவகர் பிரிவு  புகைப்படம்  பெயர் அலுவலக விலாசம்  தொலைபேசி
நகர் பிரிவு-01    எம்.எச்.எம்.செய்னுத்தீன்  140,மக்கள் வங்கி   வீதி,நகர்   பிரிவு-01,அக்கரைப்பற்று.  +94 779900445
நகர் பிரிவு-02    ஏ.எம்.மபாயிஸ்  106,கிழக்கு   வீதி,அக்கரைப்பற்று-10  +94 773385638
நகர் பிரிவு-03    ஏ.எம்.உவைஸ்  235,வாசிகசாலை   வீதி,நகர்   பிரிவு-03,அக்கரைப்பற்று.  +94 774019984
நகர் பிரிவு-04    எம்.எம்.எம்.சலீம்  90,கிழக்கு வீதி,நகர்   பிரிவு-04,அக்கரைப்பற்று  +94 759654245
நகர் பிரிவு-05    எம்.ஐ.எம்.றமீஸ்  பொது   கட்டிடம்,வதுர்ப்பள்ளி,நகர்   பிரிவு-05,அக்கரைப்பற்று  +94 774430814
அக்கரைப்பற்று-01    ஏ.அப்துல் றாசீக்  133ஏ,உப தபாலக வீதி,அக்கரைப்பற்று-1  +94 752836820
அக்கரைப்பற்று-02    ஏ.எல்.அசனார்  42/3,2/3, பொது   வீதி,அக்கரைப்பற்று-2  +94 779773979
அக்கரைப்பற்று-03    ஏ.எல்.அசனார்   42/3,2/3, பொது   வீதி,அக்கரைப்பற்று-2  +94 779773979
அக்கரைப்பற்று-04    எம்.எம்.எம்.இர்பான்  65,ஜின்னா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-4  +94 776321360
அக்கரைப்பற்று-05    எம்.வி.மிஹ்ஜர்  129,ஜின்னா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-5  +94 776041277
அக்கரைப்பற்று-06    ஏ.வி.ஏ.அப்துல் வாரி  சோவெசா   கட்டிடம்,அக்கரைப்பற்று-6  +94 772866566
அக்கரைப்பற்று-10    ஏ.ஆர்.எம்.இப்ராஹிம்  192ஏ,கடற்கரை   வீதி,அக்கரைப்பற்று-10  +94 775381949
அக்கரைப்பற்று-11    எம்.எல்.நௌசர்  259ஏ,ஹிஜ்ரா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-11  +94 777804519
அக்கரைப்பற்று-12  எஸ்.எம்.அப்துல் அமீன்  72,அன்பு   வீதி,அக்கரைப்பற்று-12  +94 714457512
அக்கரைப்பற்று-13    வை.வி.முஸம்மில்  199,காதிரியா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-13  +94 776507165
அக்கரைப்பற்று-14    ஏ.எல்.மக்பூல்  199,காதிரியா   வீதி,அக்கரைப்பற்று-14  +94 775498768
அக்கரைப்பற்று-15  யூ.எல்.பியாஸ்  136ஏ,வெள்ளபாதுகாப்பு   வீதி,அக்கரைப்பற்று-15  +94 772829033
அக்கரைப்பற்று-16    ஏ.எல்.சித்தி சரோஜா  218வீ,ஆலிம்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-16  +94 770565480
அக்கரைப்பற்று-17    வீ.ஏ.நைசல்  73,முதலியார்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-17  +94 77398113
அக்கரைப்பற்று-18    வீ.ஏ.நைசல்  73,முதலியார்   வீதி,அக்கரைப்பற்று-17  +94 77398113
அக்கரைப்பற்று-19    ஏ.எல்.இர்சாத்  05,அம்பாரை   வீதி,அக்கரைப்பற்று-19  +94 716078565
அக்கரைப்பற்று-20    எஸ்.ரி.ஜெலீல்  200,அரசயடி   வீதி,அக்கரைப்பற்று-21  +94 778325837
அக்கரைப்பற்று-21    எஸ்.ஏ.இல்யாஸ்  211.எம்.சி.சி     வீதி,அக்கரைப்பற்று-20  +94 778325837
பட்டியடிப்பிட்டி    ஐ.எச்.வஹாப்  சுகாதாரம் மத்திய   நிலையம்,ஆலிம்   வீதி,பட்டியடிப்பிட்டி  +94 714469195
பள்ளிக்குடியிருப்பு-01    பி.எம்.எம்.றுஸ்லீன்  40,அரிசி ஆலை   வீதி,பள்ளிக்குடியிருப்பு-01  +94770863500
பள்ளிக்குடியிருப்பு-02    எம்.எச்.அன்வர்  22சி,வெள்ளபாதுகாப்பு   வீதி,பள்ளிக்குடியிருப்பு-02  +94 776617462
இசங்கனிச்சீமை    எம்.எச்.அன்வர்  கலாச்சார மத்திய   நிலையம்,ஜும்மா பள்ளி     வீதி,இசங்கனிச்சீமை  +94 776617462
ஆலிம் நகர்    கே.நஜிமுத்தீன்  பொது தேவை   கட்டிடம்,ஆலிம் நகர்  +94 778522868

 

       

              

 

 

News & Events

07
செப்2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
ஆக2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top